پرتو اشیاء                موج             عدسی وآینه         غیر منیر          تشکیل سایه       بازتاب نور

                       الکترومغناطیسی

 

شکست نور          تجزیه نور      تشخیص رنگ   کاربرد اهرم      ماشین ساده    ماشین های ساده

              

خورشید گرفتگی  فشار مایعات      انرژی جنبشی     نیروی گرانش    فشار مایعات    تشکیل ابر کونولوس

                     

 

تغییر شیمیایی     تغییر شیمیایی     تغییر شیمیایی        جریان همرفتی

    و گاز                       و گرما

 
چگالی
انیمیشن
78 کیلو بایت
 
نیروی الکتریکی
انیمیشن
105 کیلو بایت
 
چرخه آب
انیمیشن
106 کیلو بایت
مسافت و جابه جایی
انیمیشن
71 کیلو بایت
 
نیروی تکیه گاه
انیمیشن
110 کیلو بایت
اثر متقابل نیرو
انیمیشن
129 کیلو بایت
فواید اصطکاک
انیمیشن
278 کیلو بایت
 
انواع انرژی
انیمیشن
155 کیلو بایت
 
انبساط و انقباظ گاز ها
انیمیشن
250 کیلو بایت
 
جنبش مولکولی
انیمیشن
119 کیلو بایت
 
ساختار مولکولی عناصر
انیمیشن
112 کیلو بایت
 
دماسنج
انیمیشن
33 کیلو بایت
 
انواع ماشین ها
انیمیشن
23 کیلو بایت
 
انواع ماشین ها
انیمیشن
23 کیلو بایت
 
تشکیل تصویر در عدسی ها
انیمیشن
208 کیلو بایت
 
تولید موج با فنر
انیمیشن
416 کیلو بایت
 
بار الکتریکی
انیمیشن
72 کیلو بایت
 
انبساط وانقباض
انیمیشن
310 کیلو بایت
آهنربا
انیمیشن
73 کیلو بایت
منبع: سایت رشد